Účinné od: 25. května 2018

Informace ke zpracování osobních údajů

V případě, že jste společnosti Airstream a.s. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vás tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)., případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Airstream a.s., se sídlem K Letišti 549 - Hangár C, 161 00 Praha–Ruzyně, (dále jen „Airstream“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu článků níže, nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 733 204 048 nebo na e-mailové adrese sales@airstreamjets.aeroÚčely zpracování a právní základ pro zpracování

Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a Airstream a charakterem poskytované služby. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu nebo občanského průkazu, čísla Vašich věrnostních programů, případně další údaje, které nám sami dobrovolně sdělíte.Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, zpracováváme pro tyto účely:

  • zajišťujeme pro Vás leteckou dopravu námi provozovaným letadlem, případně letadlem jiného provozovatele. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro účely přijetí k přepravě, rezervaci a vystavení letenky, případně dalším Vámi objednaným službám;
  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje; právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti;
  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Airstream či třetí strany.


Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje může společnost Airstream předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o letecké společnosti, handlingové společnosti, případně společnosti zajišťující transportní nebo ubytovací služby. Vaše osobní údaje sdílíme s výše uvedenými společnostmi pouze v případech, kdy se na Vaší přepravě aktivně podílí.V destinacích, do kterých létáme, využíváme handlingové společnosti. Sdílení Vašich osobních údajů s handlingovými společnostmi je nezbytné pro odbavení Vás i Vašich zavazadel. Handlingový partner se liší dle destinace, z/do které cestujete. Pokud ve Vaší destinaci požadujete další služby, např. zajištění transportních nebo ubytovacích služeb, budeme Vaše osobní údaje sdílet také s těmito společnostmi.

V určitých případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli s orgány státní správy. Nejedná se ovšem pouze o orgány státní správy v České republice, ale zejména o orgány zajišťující pohraniční kontrolu nebo bezpečnost v cílových destinacích. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné povinnosti, jinak by se mohlo stát, že nebudete přijati k přepravě nebo Vám nebude povolen vstup do příslušné země. Pokud během letu dojde k mimořádné události, jsme v určitých případech povinni nastalou situaci ohlásit příslušným orgánům státní správy.

Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. V určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako naše společnost.

Při předávání osobních údajů využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti předání.Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a Airstream. Po uplynutí této doby všechny Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu Airstream, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Airstream jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Kontakt

Máte dotazy nebo připomínky ohledně Airstream as. a soukromí? Kontaktujte nás e-mailem sales@airstreamjets.aero nebo poštou na adrese:

Airstream a.s.
K Letišti 549 - Hangár C
161 00 Praha 6–Ruzyně